Braki jako marnotrawstwo

Braki, jako jedna z postaci marnotrawstwa obejmują produkty lub surowce wadliwe, koszty kontroli jakości, naprawy braków i wad oraz reklamacje klientów. Wszystkie one są powiązane między sobą i zwiększają się razem z poprzednią lub kolejną wadą. Marnotrawstwo w obliczu braków najłatwiej jest zidentyfikować, zwracając uwagę na ilość reklamacji od klientów, a także na podstawie ilości wadliwych towarów, które były rozpoznane podczas kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym.

Ze wzrostem ilości braków i wadliwych produktów wzrasta liczba osób, które mają kontrolować towary pod kątem należnej jakości, aby te towary nie trafiły do klienta. Działania takie prowadzą do zwiększenia poziomu produkcji, co ma na celu uzupełnienie braków, które spowodowane są wadami. W wyniku tych działań powstaje spadek wydajności przedsiębiorstwa oraz wzrost kosztów produkcji.

Przyczyny braków

Najważniejsze przyczyny braków powodowane są błędami ludzkimi oraz niewłaściwym ustawieniem maszyn w kolejnych operacjach. Istnieje jednak więcej przyczyn powstania wad produktów:

  • Kontrola jakości dopiero na końcowym etapie produkcji,
  • Brak określonych standardów kontroli jakości,
  • Brak ustalonych standardów pracy oraz standardów operacyjnych,
  • Ręczna obsługa materiałów i zbędny transport.

W jaki sposób możemy wyeliminować braki?

Podstawowym elementem w eliminacji braków produkcji jest znalezienie przyczyn źródłowych, czyli korzenie powstałych wad. Niestety sama kontrola jakości nie jest skuteczna, ponieważ nie rozwiązuje ona głównego problemu. Kontrola ukierunkowana jest na wyłapanie wadliwych części i produktów, lecz nie jest nastawiona na poszukiwanie źródła powstałych wad.

Poniżej opisane są metody, które należy stosować w celu wyeliminowania braków:

  • Standaryzacja pracy, dokładne opisanie poszczególnych etapów wytwarzania produktów,
  • Stosowanie urządzeń, które będą w stanie wykryć najmniejsze błędy,
  • Wbudowanie kontroli w proces, kontrola powinna występować na każdym etapie produkcji,
  • Określenie standardów jakości i ich stosowanie,
  • Wyeliminowanie zbędnego transportu, czyli odrzucenie potrzeby podnoszenia i odkładania obrabianych elementów,
  • Stosowanie nowych maszyn, automatyzacja procesu.

Celem szczupłej produkcji jest kontrola, sięgająca korzeni problemu, ponieważ pozwala ona na wyeliminowanie i zapobieganie powstaniu braków jeszcze u źródła.

Add Comment