Zasada Deminga № 2. Przyjęcie nowej filozofii

Nowa filozofia zarządzania kompleksową jakością TQM (ang. Total Quality Management) wymaga ciągłego doskonalenia systemów i procesów, które powoduje podniesienie jakości wytwarzanych produktów i usług.

Filozofia zarządzania TQM polega na pięciu zasadach:

  • Zaangażowanie kierownictwa,
  • Koncentracja uwagi na klientach i pracownikach,
  • Podjęcie decyzji w oparciu na fakty,
  • Ciągłe doskonalenie i ulepszenie,
  • Powszechne uczestnictwo.

Według koncepcji TQM, każdy czynnik w organizacji ma wpływ na jakość produktów i usług.

Zastosowanie zarządzania przez jakość okazało się ratunkiem dla dużej ilości firm, które wcześniej prowadziły swoją działalność metodą prób i błędów. Mała efektywność produkcji, słaba sytuacja finansowa, marnotrawstwo i ciągłe powtarzające się błędy- to wszystko odgrywało złą rolę nie tylko dla przedsiębiorstwa, w którym taka sytuacja zaistniała, ale również dla gospodarki całego kraju.

Filozofia zarządzania przez jakość będzie skuteczna tylko w tym przypadku, gdy kierownictwo będzie przekonane w skuteczności tej metody oraz przekaże to w dostępny i łatwy sposób swoim podwładnym. Jednocześnie osoby zarządzające przedsiębiorstwem zobowiązane są do ciągłego doskonalenia jakości, czyli dzisiaj nie mogą tolerować poziomu jakości, który występował w przeszłości. Ze względu na dużą konkurencję klienci są coraz bardziej wymagający, w związku z czym firma powinna tym oczekiwaniom w całości odpowiadać.

Podczas wdrażania nowej filozofii zarządzania wzrastać powinna jakość i skuteczność wszystkich działań, zachodzących w firmie. Organizacja powinna dążyć do tego, żeby osiągać swoje cele i realizować zadania przy najniższych możliwych nakładach, wtedy to oznacza, że jest ona skuteczna i sprawna. Poprawianie jakości pracy jest tańszym sposobem zwiększania efektywności mierzonej relacją wyników do nakładów. Wzrost jakości procesów powoduje poprawę wyników, zmniejszenie nakładów oraz wzrost efektywności.

Wdrożeniem nowej filozofii zarządzania w przedsiębiorstwo powinno zajmować się kierownictwo.

Zobacz też jaka jest trzecia zasada Deminga.

Add Comment