14 zasad Deminga

14 zasad Deminga

Dr. William Edwards Deming- amerykański statystyk, który w czasie II Wojny Światowej pracował w przedsiębiorstwach z gałęzi przemysłu zbrojeniowego. Opracował i wdrożył system zarządzania procesami. Po zakończeniu wojny został wysłany do Japonii, gdzie przekazywał swoją wiedzę inżynierom i menedżerom koncernu Toyota. Jego zdaniem, ponad 94% problemów powstaje z winy osób zarządzających. Zaproponował on całkowicie nowe podejście do jakości wytwarzanych produktów. Według Deminga, w celu podniesienia jakości należy wykorzystać właściwe zarządzanie personelem, planowanie zasobów, projektowanie systemów, a także monitorowanie wszystkich procesów. Był on przeciwnikiem kontroli, a najważniejsze swoje pomysły określił w czternastu tezach.

Zasady, które tutaj omówimy, uważane są za kluczowe metody organizacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Zasada № 1 Przestrzeganie długofalowych zamierzeń

Kierownictwo każdej organizacji powinno określić cele długoterminowe i do tych celów zmierzać. Powstałe cele mogą ulegać zmianie, lecz niezbyt często. Zamierzenia długofalowe powinny być finansowane w pierwszej kolejności, a także odpowiadać wizji firmy na kolejne 5-10 lat. Cele te muszą znać wszyscy pracownicy, menadżerowie, kierownictwo. Każda organizacja powinna mieć ustalone cele, misję, wartość społeczną i opracowaną strategię działań, nastawioną na realizację niezbędnych zadań.

Zasada № 2 Zaakceptowanie nowej filozofii

Przyjęcie nowej filozofii zarządzania zobowiązuje do ciągłego podwyższenia jakości wytwarzanych produktów lub usług. Klienci są coraz bardziej wymagający, a firma musi te oczekiwania spełniać. Nie możemy zgodzić się na jakość, która była tolerowana wcześniej. Nowa filozofia zarządzania TQM (Total Quality Management), czyli zarządzanie przez jakość, zobowiązuje do wzrostu efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Organizacja powinna nie tylko dążyć do osiągnięcia określonych celów i zadań, ale robić to przy najniższych możliwych nakładach. Wzrost jakości procesów zachodzących w przedsiębiorstwie powoduje zwiększenie efektywności, poprawia wyniki oraz zmniejsza nakłady.

Zasada № 3 Właściwa kontrola

Oczywiście, że nie możemy całkowicie wyeliminować kontroli w organizacji, jednak należy przeprowadzać ją w rzetelny i skuteczny sposób, oby nie prowadziła ona do zbyt dużych strat. Nawet przy stuprocentowej kontroli nie da się uniknąć wszystkich błędów i problemów, które mogą powstać. Według Deminga, kontrolować należy nie pracowników, tylko procesy, przeprowadzane w firmie, a jakości nie da się kontrolować, tylko trzeba ją wytworzyć.

Zasada № 4 Niska cena a jakość

Czasem, próbując obniżyć koszt wytwarzania produktu, firma zamawia materiały i surowce od dostawcy, który ma najniższą cenę. W. Deming ocenia takie praktyki bardzo negatywnie, ponieważ straty, poniesione w wyniku takich dostaw, były znacznie większe niż w przypadku, gdyby były zakupione droższe surowce. Dość często takie podejście powoduje zmniejszenie jakości, co oczywiście jest czynnikiem negatywnym. Dla klienta ważna jest jakość oraz wytrzymałość zakupionego produktu, dlatego większość ludzi stara się kupić trochę droższy produkt, ale o większej wydajności. Tanie materiały i surowce powodują większe koszty eksploatacji albo częściej musimy wymieniać produktu, wytworzone w taki sposób.

Zasada № 5 Nieustanne doskonalenie

Odpowiedzialność za doskonalenie procesów, usług i wyrobów leży na kierownictwie organizacji oraz kierownikach poszczególnych działów. Osoby zarządzające mają myśleć o:

 • Ulepszaniu obecnie zachodzących procesów i jakości wytwarzanej produkcji,
 • Oraz o innowacjach w obecnych systemach, usługach i również procesach;

Do obowiązków kierownictwa należy także:

 • Wdrożenie skutecznych metod zarządzania,
 • Wprowadzenie nowych i doskonalenie starych procesów i systemów wytwarzania produktów lub usług,
 • Zwiększenie jakości obecnie wytwarzanych produktów i usług,
 • Ciągle doskonalenie procesów, szkolenia pracowników i menadżerów.

Pamiętajmy, że przedsiębiorstwa, korzystające ze starych metod i systemów, narażone są na poniesienie ubytków lub nawet upadek organizacji.

 Zasada № 6 Zdobycie nowej wiedzy

Aby usprawnić jakiś proces, trzeba mieć szczegółową wiedzę na temat wszystkich elementów i rozumieć, jak przepływa ten cały proces. Wymaga to ustawicznego uczenia się i doskonalenia już nabytych umiejętności. Zdaniem Deminga, jakość powinna być wbudowana w proces, ponieważ nie można zapewnić wysokiej jakości produktu już po fakcie wytworzenia. Działania korygujące post factum niewiele dają, jeśli zaprojektowany był niewłaściwy przebieg procesów.

Zasada № 7 Przywództwo

Według Deminga przewódcą jest osoba, która:

 • Rozumie cele firmy i dopasowuje do nich pracę poszczególnych działów,
 • Myśli o celach krótkoterminowych i długoterminowych,
 • Rozumie przebieg każdej fazy procesu wytwarzania produktu lub usługi,
 • Stara się stworzyć wygodne i komfortowe warunki pracy,
 • Nie jest sędzią, tylko trenerem i doradcą pracownika,
 • Ciągle doskonali system pracy,
 • Nie przestaje się uczyć,
 • Wywołuje zaufanie.

Przywództwo należy budować. Celem kontroli i monitoringu powinno być niesienie pomocy pracownikom i systemom w lepszym wykonaniu ich pracy.

Zasada № 8 Eliminacja strachu

Chodzi tutaj głównie o to, że pracownicy nie powinni odczuwać strachu przed pracodawcą, stosunki kierownictwa i podwładnych mają być życzliwe. Jednak oprócz strachu występuje jeszcze niepokój.  Jeżeli w przypadku strachu da się określić jego przyczynę, to w przypadku niepokoju źródło jest nieokreślone. Odczucia te nie są pomocnym narzędziem w osiągnięciu celu organizacji, dlatego warto zadbać o to, żeby nie występowały one u twoich pracowników.

Zasada № 9 Przełamanie barier

Jak już wiemy, praca w firmie płynie wówczas, gdy wszystkie działy współpracują między sobą. Podział organizacji na działy nie oznacza, że są one konkurentami, mają one za zadanie współdziałać ze sobą. W sytuacji zakłócenia przepływu informacji, stwarzają się problemy, których w łatwy sposób można było by uniknąć. Pracownicy nie powinni konkurować między sobą i powinni być wolni od strachu przed ponoszeniem ryzyka.

Zasada № 10 Eliminacja sloganów

Niektóre slogany wzbudzają sprzeciw pracowników, zamiast motywować ich pracować lepiej. Czasami wymaga się od zatrudnionych rzeczy niemożliwych i wywiesza slogany, a niekiedy nawet slogany te są sprzeczne z rzeczywistością. Sytuacja taka może powstać, gdy nie było przeszkolono pracownika lub przeszkolono niesprawnie. Wtedy nie może on wykonać tego, co jest napisane w sloganie.

Zasada № 11 Eliminacja limitów pracy

Zdaniem niektórych menadżerów, ludzie lepiej pracują pod presją czasu. Może to powodować obniżenie jakości wytwarzanych produktów lub pogorszenie jakości obsługi klientów. Przełożeni często oceniają wykonane zadania ilościowo, często zapominając o jakości. Pogorzenie jakości wywołuje skutki negatywne dla funkcjonowania całej organizacji.

Zasada № 12 Eliminuj ocenianie

Według Deminga, ocenianie pracowników wywołuje w nich strach, potrafią oni w walce o wyniki ilościowe zapominać o istocie pracy oraz jej wartości. W większości przypadków oceny te są subiektywne i nie odpowiadają rzeczywistości. Zamiast oceniać, przełożony powinien nauczyć się analizować i pomagać ludziom w wykonywaniu ich codziennych zadań.

Zasada № 13 Rozwój

Jednym z obowiązków kierownictwa jest zapewnienie pracownikom szkoleń, warsztatów i ustawicznego kształcenia. Zachęca to ludzi do wzbogacenia swoich umiejętności, odczucia własnej wartości i dodaje pewności siebie co jest niezmiernie ważne przy wykonywaniu odpowiedzialnej pracy.

Zasada № 14 Transformacja

Wysoki poziom konkurencji wymaga od organizacji ciągłych transformacji. Według Deminga koncepcja transformacji projakościowej:

 • Powinna odbywać się od najwyższych szczebli organizacji do najniższych,
 • Zasady doskonalenia powinny być udostępnione każdemu z pracowników z obowiązkiem zapoznania się z nimi,
 • W organizacji powinny istnieć przekonania, że transformacja jest właściwą drogą do osiągnięcia sukcesu,
 • Transformacja projakościowa może rozpocząć się wtedy, gdy większa część menadżerów będzie przekonana w jej skuteczności.

Zobacz także czym jest cykl Deminga oraz zapoznaj się z naszymi pozostałymi tekstami na temat lean.

Add Comment